※ là mục bắt buộc
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.
Phản hồi có thể bị chậm trễ ngoài giờ làm việc hoặc khi đông người.
Các câu hỏi trong các kỳ nghỉ dài sẽ được trả lời theo thứ tự sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.
(*) là các trường bắt buộc.
tên*
Họ
Tên
tên)*
Họ
Có thể
Số điện thoại của bạn
mã bưu điện (Ví dụ: 6680854)
Địa chỉ
Tên đô thị (ví dụ: Kanda Jimbocho, Phường Chiyoda)
Địa chỉ đường phố/tên tòa nhà (ví dụ: 1-3-5)
địa chỉ thư điện tử*
yêu cầu sản phẩm*
Kinh doanh của bạn*
viVietnamese